Praktische zaken

Vertrouwelijkheid

De praktijk hecht aan een goede samenwerking met de huisarts. Wanneer u hier toestemming voor geeft, wordt de huisarts of andere verwijzers op de hoogte gehouden van de behandeling en wordt er zo nodig overlegd.

Met alle informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan. De psycholoog heeft een beroepsgeheim; dit betekent dat ik geen enkele informatie aan anderen mag doorgeven zonder uitdrukkelijke toestemming van uzelf. Uw dossier wordt achter slot en grendel bewaard en wordt 15 jaar na beëindiging van de behandeling zodanig vernietigd, dat het niet meer te lezen is. Wilt u dat uw dossier eerder vernietigd wordt, dan kunt u dit aangeven. U heeft ten alle tijden recht op inzage van het dossier en u kunt een kopie van het dossier opvragen.

Met uw toestemming wordt aan het begin en aan het einde van de behandeling een korte rapportage naar de huisarts gestuurd. Heeft u hier bezwaar tegen, dan wordt dit niet gedaan. Overleg met en rapportages naar de bedrijfsarts gebeurt tevens alleen met toestemming van uzelf. Hetzelfde geldt voor informatieverstrekking aan vorige en eventuele volgende behandelaars. Aan andere personen dan huisartsen, bedrijfsartsen en behandelaars wordt geen informatie gegeven.

Duur van de sessies

De sessies duren 3 kwartier.

Vervanging bij vakantie of ziekte

Voor vervanging (bij vakantie of ziekte) is een regeling getroffen met psychologen in de omgeving.

Afzeggen van de afspraak

Indien u een afspraak wilt afzeggen, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden, telefonisch of per email.
Voor het niet tijdig afzeggen wordt € 47,50 (een half consult) in rekening gebracht.
Let op: deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Communicatie via e-mail

Ik wil u erop attenderen dat communicatie via e-mail nooit volledig veilig is. Wees hiervan bewust als u vertrouwelijke gegevens verstrekt via de mail.

Privacyverklaring

Psychologenpraktijk Draat is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht gesteld gegevens te verstrekken aan DIS. Deze gegevens bestaan uit de zogenaamde Minimale Dataset (MDS) en omvatten de geleverde zorg en bijbehorende declaraties die in een bepaalde periode zijn uitgevoerd. Deze gegevens zijn gepseudonimiseerd, wat wil zeggen dat de verstrekte gegevens niet rechtstreeks herleidbaar zijn naar uw persoonlijke gegevens. Heeft u desondanks toch bezwaar dat er gegevens over uw behandeling wordt verstrekt aan DIS, dan kunt u dit kenbaar maken tijdens de behandeling. Er wordt dan zowel door u als de behandelaar een schriftelijke verklaring ondertekend waarin is vastgelegd dat er geen enkele informatie over uw behandeling verstrekt zal worden aan DIS.

AVG-privacywetgeving per 25 mei 2018

Deze nieuwe Europese wetgeving is geen vervanging maar een aanvulling van verplichtingen die ik al heb met het zorgvuldig omgaan van privacygevoelige gegevens van mijn cliënten. De wet AVG gaat over de vraag wat ik als organisatie heb gedaan om de privacy te waarborgen van de personen waarover ik gegevens bewaar. De wet vraagt een aantoonbare inspanning. Het gaat er vooral om dat ik kan motiveren welke gegevens ik vastlegt, met welk doel en hoelang ik deze gegevens bewaar.

Ik heb twee documenten opgesteld ten behoeve van de wet AVG, beide zijn hieronder te raadplegen:

  • AVG Privacy Policy; in dit document kun u mijn Privacy Policy nalezen waarin ik motiveer welke gegevens ik vastleg, waarom en wat uw rechten als cliënt zijn;
  • AVG Verwerkingenregister; dit register is een schematische weergave van de persoonsgegevens die ik in mijn praktijk gebruik. Op basis van dit register is het Privacy Policy gebaseerd.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 is iedere psycholoog verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben en dit openbaar te maken. U kunt dit document (in PDF formaat) raadplegen via de volgende link: Kwaliteitsstatuut Psychologenpraktijk Draat

Klachten

Indien u een klacht heeft dan vind ik het prettig als u dit met mij bespreekt. Komen we hier niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL. Psychologenpraktijk Draat is er officieel geregistreerd en u kunt als cliënt gebruik maken van deze regeling. Via de volgende link kunt u er meer over lezen : Folder Klachten- en Geschillenregeling